Vedtægter

Vedtægter for

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.

Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 - vedtægterne som pdf-fil

Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Region Hovedstaden. Fællesrådet er ikke en forening for enkeltpersoner, men et samarbejde mellem foreninger i regionen.

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Fællesrådets navn er Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Fællesrådets e-mail og hjemmeside er: psykiatriforeningen@gmail.dk og psykiatriforening.dk

Stk. 2. Fællesrådet er en selvstændig juridisk person, der som medlemmer har foreninger for brugere og pårørende, der har aktiviteter på psykiatriområdet i Region Hovedstaden.

Stk. 3. Fællesrådets medlemmer repræsenterer foreningerne i samarbejdet og medlemskab af Fællesrådet træder ikke i stedet for medlemskab af de deltagende foreninger.

Stk. 4. Fællesrådet må ikke modarbejde de enkelte deltagende medlemsforeninger eller arbejde til skade for de enkelte foreninger.

§ 2. Fællesrådets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3. Fællesrådets formål er at danne rammerne om samarbejde, koordination og erfaringsudveksling mellem de deltagende bruger og pårørende foreninger på psykiatriområdet i Region Hovedstaden for at fremme den enkelte borgers recovery og understøtte udvikling af rehabilitering og behandling, samt fremme inddragelse og samarbejde i Region Hovedstadens Psykiatri.

Stk. 2. Fællesrådets arbejde er baseret på fælles, folkeligt og frivilligt arbejde med socialt og sundhedsfremmende sigte.

Stk. 3. Fællesrådets formål søges fremmet gennem varetagelse af interesser i forhold til Region Hovedstadens Psykiatri og gennem egne aktiviteter eller støtte til medlemsorganisationernes fælles aktiviteter.


 

Kapitel 2: Medlemskab og medlemsfortegnelse

§ 4. Som medlemmer optages foreninger og sammenslutninger for brugere og pårørende på psykiatriområdet i Region Hovedstaden, der tilslutter sig foreningens formål. Optagelse kræver forudgående godkendelse af Fællesrådets repræsentantskab med kvalificeret flertal jf. § 21, Stk. 2.

Stk. 2. Som forening eller sammenslutning for brugere og pårørende på psykiatriområdet regnes enten en landsforening, en regional eller en lokal kreds, afdeling, forening eller netværk hjemmehørende i Region Hovedstaden. Flere lokale kredse, afdelinger, foreninger eller netværk hjemmehørende i Region Hovedstaden under samme landsforening kan gå sammen om en fælles repræsentant og dermed fælles kontingent.

Stk. 3. Efter godkendelse og indbetaling af kontingent noteres nye medlemmer i Fællesrådets medlemsfortegnelse, som skal indeholde en fortegnelse over medlemmernes navn, adresse, telefon og email.

§ 5. Fællesrådets indmeldelsesgebyr er kr. 500 – skriver femhundrede kroner - pr. medlem. De 14 stiftende foreninger har indbetalt deres indmeldelsesgebyr i forbindelse med Fællesrådets stiftelse.

Stk. 2. Nyindmeldte medlemmer betaler deres indmeldelsesgebyr i forbindelse med indmeldelsen. Dette beløb kan løbende justeres af generalforsamlingen.

§ 6. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde Fællesrådets vedtægter og leve op til dets formålsbestemmelse. Ved overtrædelse af vedtægterne – eller bindende påbud udstedt i henhold til disse – kan repræsentantskabet vedtage at ekskludere et medlem. Beslutning om eksklusion vedtages med kvalificeret flertal jf. § 21, stk. 2, på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab jf. § 4 slettes af medlemsfortegnelsen ved repræsentantskabets foranstaltning.

§ 7. (udgår)

§ 8. Kontingentet fastsættes forud for hvert regnskabsår på den ordinære generalforsamling og indbetales til Fællesrådet senest den 31. maj. Medlemmer der optages i løbet af et regnskabsår, betaler kontingent for hele optagelsesåret eller efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde – og for højst ét regnskabsår ad gangen – bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.

Kapitel 3:Repræsentantskab

§ 9. Fællesrådets overordnede ledelse varetages af et repræsentantskab.

Stk. 2. Hver medlemsforening udpeger ét medlem af repræsentantskabet.

Stk 3. Herudover kan generalforsamlingen vælge et antal medlemmer af repræsentantskabet. De generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer behøver ikke at være medlem af en af medlemsforeningerne.

Stk. 4. Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg til varetagelse af konkrete opgaver.

Stk. 5. Afgår et af medlemsforeningerne udpeget repræsentantskabsmedlem udpeger den pågældende medlemsforening et nyt repræsentantskabsmedlem.

Stk. 6. Ophører en forenings medlemskab i løbet af året, udtræder foreningens repræsentantskabsmedlem af repræsentantskabet.

Stk. 7. Indtræder en forening i Fællesrådet i løbet af året, kan foreningen udpege et repræsentantskabsmedlem.

§ 10. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.

§ 11. Medlemsforeningerne kan udpege en suppleant, der kan stemme på det pågældende repræsentantskabsmedlems vegne i tilfælde af forfald.

§ 12. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Beslutning om godkendelse af nye medlemmer og/eller eksklusion kræver tilslutning fra mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer. Beslutning om eksklusion kræver vedtagelse på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. Formanden indkalder til repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel, når det skønnes påkrævet, eller når 3 medlemmer af repræsentantskabet eller et bestyrelsesmedlem fremsætter krav herom til formanden. Indkaldelsen skal ske senst 14 dage efter at formanden har modtaget anmodningen. Der afholdes som udgangspunkt mindst ét repræsentantskabsmøde hvert år.

§ 14. Hver medlemsforening har ret til at sende yderligere medlemmer (ud over medlemsforeningernes repræsentantskabsmedlem eller -suppleant) til repræsentantskabsmøderne. Det er dog kun repræsentantskabets medlemmer eller suppleanter, der har stemmeret.

Stk. 2. Formanden eller repræsentantskabet kan derudover invitere såvel medlemmer af medlemsforeningerne som eksterne til at deltage i (dele af) repræsentantskabsmøderne.

Kapitel 4: Generalforsamling

§ 15. Fællesrådets repræsentantskab afholder ordinær generalforsamling hvert andet år senest den 31. maj i ulige år.

Stk. 2. Generalforsamlingen varsles med 6 uger og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel skriftligt til de noterede medlemmer.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetællere

 3. Meddelelse om optagelse af medlemmer af repræsentantskabet i det forløbne år

 4. Registrering af medlemsforeningernes fremmødte stemmeberettigede medlemmer, suppleanter og øvrige deltagere.

 5. Forelæggelse af beretning til godkendelse

 6. Forelæggelse af to års regnskab med revisionspåtegning til godkendelse

 7. (udgår)
 8. Forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent for de kommende to år

 9. Valg af eksterne medlemmer af repræsentantskabet

 10. Valg af repræsentantskabets formand

 11. Valg af mindst 4 og maks 12 bestyrelsesmedlemmer, samt et antal suppleanter

 12. Valg af revisor(er)

 13. Drøftelse af Fællesrådets aktiviteter i de kommende år.

 14. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller medlemmer, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper.

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter repræsentantskabets, bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af mindst 5 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal med 21 dages varsel og indkaldes senest 14 efter, at forlangende om dens afholdelse skriftligt er meddelt formanden.

§ 17. Senest 8 dage før enhver generalforsamling udsendes dagsorden og indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige beretning, årsregnskaber med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelsen.

§ 18. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de deltagende foreninger er repræsenteret.

§ 19. Medlemmer skal være noteret i Fællesrådets medlemsfortegnelse senest 3 uger før generalforsamlingen for at opnå stemmeret på denne.

§ 20. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af nærværende vedtægter eller Fællesrådets opløsning kræves, at 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 2. Tre stemmeberettigede medlemmer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 21. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen, underskrives af dirigenten og referenten.

Kapitel 5: Bestyrelse

§ 22. Bestyrelsen består af det antal medlemmer og suppleanter, der blev valgt på generalforsamlingen jr. § 15 stk. 5. Repræsentantskabets formand er født formand for bestyrelsen.

Stk. 2. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, udpeger medlemsforeningen et bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær m.v.

§ 23. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Fællesrådet og repræsenterer Fællesrådet udadtil. Beslutning om medlemskab i eksterne foreninger, sammenslutninger o. lign. og udpegning af medlemmer til eksterne repræsentantskaber, bestyrelser, råd, nævn, arbejdsgrupper o. lign. træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved varetagelsen af den daglige ledelse af Fællesrådet, skal bestyrelsen tilsikre, at der ikke sker sammenblanding af Fællesrådets og medlemsforeningernes drift.

§ 24. Formanden eller bestyrelsen kan invitere såvel medlemmer af medlemsforeningerne som eksterne til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Kapitel 6: Tegningsregler og regnskab

§ 25. Fællesrådet tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden hver for sig sammen med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage sædvanlige daglige dispositioner i overensstemmelse med de af generalforsamlingen fastsatte vilkår.

§ 26. (udgår)

§ 27. (udgår).

§ 28. Fællesrådets medlemmer hæfter ikke for Fællesrådets forpligtelser.

§ 29. Fællesrådets opretter en særskilt bankkonto i et godkendt pengeinstitut, som til enhver tid holdes adskilt fra medlemmernes egne midler.

§ 30. Tillidshverv i Fællesrådet er ulønnede.

Stk. 2. Ovenstående er ikke til hinder for ansættelse af lønnede medarbejdere. Beslutning om ansættelse skal foretages på et repræsentantskabsmøde.

Kapitel 7: Revision og årsregnskab

§ 31. Revision af Fællesrådets regnskaber foretages af en på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 32. Fællesrådets regnskabsår følger kalenderåret.

§ 33. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Stk. 2. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse inden for den gældende lovgivnings regler.

Kapitel 8:Opløsning af Fællesrådet

§ 34. Beslutning om opløsning af Fællesrådet kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen.

Stk. 2. Vedtagelse af opløsning kan kun ske såfremt det vedtages med mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer og mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede har deltaget i afstemningen. Vedtages et forslag om opløsning, men uden den anførte majoritet, kan forslaget genfremsættes på en ny ekstraordinært generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel, og opløsning kan da vedtages med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende.

§ 35. Ved Fællesrådets opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Røde Kors.

Kapitel 9: Voldgift

§ 36. Stridigheder om anvendelse af denne aftale afgøres ved voldgift.

Stk. 2. Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af de stridende parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af Retspræsidenten i Københavns Byret. I øvrigt henvises til gældende dansk lov om voldgift.

Medlemmer der – trods påkrav – ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.