PsykInfo

Download dette dokument
Download et resume
Download dokumentet "Hvorfor et regionalt PsykInfo"

1. Baggrund
Flere steder i Danmark er PsykinfoCentre blevet et vigtigt led i oplysningsarbejdet på psykiatriområdet. Et PsykInfoCenter er et både videnskabeligt og folkeligt informationscenter, der tilbyder vidensdeling om sindslidelser, behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud for, om og med mennesker med sindslidelser og deres pårørende. Derudover koordineres oplysnings, formidlings og rådgivningsaktiviteter. Centret forestår drift af bibliotek, research, vidensopsamling og kan danne rammen om central opsamling af brugere og pårørendes kompetencer.

Hovedstadsregionen har uagtet regionens størrelse - og omfanget af problemerne på det psykiatriske område - ikke noget PsykInfoCenter. I kølvandet på forandringerne på det kommunale-amtslige-regionale landkort efter kommunalreformen og inspireret af erfaringerne, navnlig fra Vejle og Århus, er der nu flere steder tanker om at etablere et PsykInfoCenter i Region Hovedstaden.

Som led i bl.a. disse bestræbelser er ca. 15 lokalforeninger i Region Hovedstaden ved stiftende generalforsamling den 26. april 2006 i København gået sammen i Psykiatriforeningernes Fællesråd. Foreningerne er enige om, at det er vigtigt, at der i Region Hovedstaden bliver etableret et PsykinfoCenter for aktiviteter på psykiatriområdet.

Psykiatriforeningernes Fællesråd ønsker at starte en dialog mellem beslutningstagere, medier og foreningerne på psykiatriområdet med henblik på at afdække mulighederne for et PsykInfoCenter i hovedstadsregionen. Det vil være et kæmpe løft for borgerne: brugerne, pårørende og de ansatte i psykiatrien. Der er brug for handlekraftige politikere, der vil være med til at samle og styrke indsatsen på psykiatriområdet i Region Hovedstaden.

2. Formål
Formidle information til brugere, pårørende og professionelle om sindslidelser, behandling og sociale forhold i hovedstadsregionen - samt danne rammen om og udvikle netværk for brugere, pårørende og professionelle.

3. Målgruppe

 • Mennesker med en sindslidelse
 • Pårørende
 • Ansatte i behandlings- og socialpsykiatrien
 • Studerende
 • Borgere
 • Medier

4. Organisering
Det er vores håb, at PsykInfoCmed psykiatriforvaltningenentret i hovedstadsregionen bliver en selvstændig organisation, der samarbejder med Region Hovedstaden i tæt samarbejde. Centrets opbygning kunne se sådan ud:

Centerbestyrelsen vil fastlægge de overordnede rammer for centrets virksomhed, mens den daglige drift forestås af centerlederen i spidsen for sekretariatet. De enkelte driftsområder ledes af referencegrupper bestående af centrets interessenter.

5. Aktiviteter
PsykInfoCentret i Region Hovedstaden skal huse en lang række aktiviteter for mange forskellige aktører. Vi forestiller os, at huset skal:

 • Danne rammerne som mødested for brugere, pårørende, professionelle og interesserede.
 • Formidle oplysninger om aktiviteter, arrangementer, netværk og kampagner inden for psykiatriområdet
 • Være samlingssted for rådgivning og vejledning, herunder lokalforeningernes frivillige telefon-og psykologrådgivninger.
 • Huse kompetencecenter for bruger- og pårørendeviden med følgende delmål:
  1. Være et ressourcecenter for både brugernes og pårørendes kundskaber, bygge netværk til brugerstyrede steder, drage nytte af deres kompetence og støtte dem i arbejdet med at udvikle tilbud rundt om i regionen,
  2. Øger bruger- og pårørendeindflydelsen ved at bruger og pårørende kundskaber kommer tydeligere frem, bliver gyldiggjort og ved at brugere og pårørende rustes til at videreformidle deres erfaringer,
  3. Udvikle og prøve modeller for flerfagligt samarbejde, helhedsorienterede tilbud og humanistiske, kreative og socialt orienterede tilnærmelser til psykiske lidelser ud fra et bruger- og pårørendeperspektiv,
  4. Vise stor faglig bredde, drage nytte af national og international forskning og vise mange veje til vækst, mestring og at komme sig (recovery),
  5. Søge aktivt at formidle bruger-og pårørendekundskab til sundhedsvæsenet, forskningsmiljøerne, fagmiljøerne, politikere og samfundet.
 • Drive bibliotek og videotek med et bredt udbud af den nyeste psykiatrilitteratur, tidsskrifter, rapporter, pjecer samt videobånd: Et bruger- og pårørendebibliotek under ledelse af en bibliotekar støttet af en brugerbestyrelse.
 • Rumme en cafe med en netcafé, hvor man kan søge viden eller chatte med andre i samme situation.
 • Forestå udgivelse, salg og udlån af informationsmateriale.
 • Koordinere og afholde kursus- og oplysningsvirksomhed i forhold til målgrupperne: [mennesker med en sindslidendelse], pårørende, professionelle og uddannelsessteder.
 • Arrangere temadage, debataftener og studiegrupper.
 • Afholde udstillinger musik,-film, og teaterarrangementer
 • Varetage konsulentfunktion overfor familier, psykiatriske afdelinger/centre, kommunale forvaltninger, virksomheder m.fl.
 • Yde en socialpsykiatrisk indsats, bla børne-/ungegrupper
 • Etablere et recovery-kompetencecenter, forestå recovery-rogrammer og metodeudvikling
 • Lokaleudlån til frivillige bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet.
 • Udbyde naturvejledning.
 • Samarbejde med eksisterende internationale, nationale og regionale videnscentre og ressourcecentre.
 • Mediecenter med og af brugere og pårørende sammen med professionelle: Radio-, film- og TV-produktion.

6. Økonomi
PsykInfoCentret finansieres af regions- og kommunale midler samt tilskud fra ministerier og private donorer. Centrets virksomhed kommer både til at indeholde en indsats rettet mod den behandlings- og rådgivningsmæssige indsats, der naturligt hører hjemme i regionen. Samtidig er en stor del af centrets aktiviteter foreningsaktiviteter, koordinering af socialpædagogisk indsats mod børn af sindslidende, konsulentfunktioner og forebyggende oplysningsarbejde, der er kommunens ressort. Ministeriel finansiering er derudover naturlig henset til skalaen og karakteren af centrets virksomhed.

7. Tidsplan
Psykiatriforeningernes Fællesråd har i sommeren 2006 påbegyndt dialog med lokale beslutningstagere og andre partnere om etableringen af et PsykInfoCenter. Over sommeren kobles denne dialog med en indsats i pressen vedrørende perspektiverne for et PsykInfoCenter. I sidste halvdel af 2006 skulle den endelige tegning gerne falde på plads, så det røde bånd kan klippes af en kongelig i foråret 2007.

Pia Ekeland,
fmd. Psykiatriforeningernes Fællesråd, juli 2006