Mere info

Region Hovedstadens hjemmeside for psykiatrien

Geografisk dækker Region Hovedstaden de tidligere Københavns og Frederiksborg amter, Københavns og Frederiksberg kommuner og Bornholms Regionskommune. Region Hovedstadens arbejde finansieres gennem bidrag fra stat og kommuner. 

Link:

https://www.psykiatri-regionh.dk/

Rådgivinger

Patientklagenævnet
Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen.

Center for frivilligt socialt arbejde
Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende center, der blev oprettet i 1992 som en selvejende institution under Socialministeriet. Centeret arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark, blandt andet gennem information, rådgivning, kurser, konferencer og konsulentbistand.

Psykolognævnet
Fordi Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed, og ikke en klageinstans, kan klager over autoriserede psykologers faglige virke fremsendes af andre end sagens direkte part, dvs. også af pårørende, kolleger, eller af andre, som er bekendt med sagens forløb. 

Psykinfo Centre (psykiatriske informationscentre)
Er du psykisk syg, har en i din familie eller i din omgangskreds psykiske problemer, er du medarbejder i psykiatrien, eller er du bare interesseret i området? Så kan du benytte Psykiatrisk Informationscenters tilbud.

PsykInfo i Region Hovedstaden

Psykinfo, Region Syddanmark

Psykinfo, Region Midtjylland  

Psykinfo, Region Nordjylland  

Region Sjælland 

Videnscenter for socialpsykiatri

Centerets formål er at indsamle, bearbejde og formidle viden om god socialpsykiatrisk praksis. Videnscentret har derudover til opgave at være kontakt- og netværksskabende inden for det socialpsykiatriske felt, samt at virke for samspillet mellem socialsektor, sundhedssektor, uddannelsessektor, arbejdsmarkedssektor og boligsektor m.fl. til gavn for mennesker med en sindslidelse.

Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmming
Videnscentret formidler viden om psykiske sygdomme og udviklingshæmning. Centeret informerer bl.a. om, hvordan de psykiske lidelser kommer til udtryk hos de udviklingshæmmede og hvilke behandlingsmuligheder, der findes.

Socialt udviklingscenter
Socialt Udviklingscenter SUS er en uafhængig almennyttig forening, der løser opgaver i forhold til socialt udsatte mennesker - nationalt og internationalt.

Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark
Thora Center er en landsdækkende forening, som arbejder med problematikken seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. Vi hjælper derfor enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb.